หาคน ที่กรมจัดหางาน

กรมการจัดหางาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน ศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานกฎหมายว่าด้วย การทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลแรงงาน

3. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตราการ และวิธีการด้านการจัดหางานจัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้งกำหนดมาตราฐานอาชีพและอุตสาหกรรม

 4. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบความถนัดให้แก่ประชาชน

 5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

(ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมการจัดหางาน)

การขึ้นทะเบียนนายจ้างเพื่อคัดรายชื่อคนว่างงาน

มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. เอกสารที่ต้องเตรียม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ 

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/ar1_th/7bda1a41a2dbce2570911a2821abbe06.pdf

http://smartjob.doe.go.th/INF/MultiMedia

1.1. แบบฟอร์ม ใบลงทะเบียน / ใบต่ออายุ การแจ้งตำแหน่งงานว่างและคัดรายชื่อผู้สมัครงาน 

1.2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมวัตถุประสงค์ทุกหน้า 

1.3. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)

  • สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ***กรณีกรรมการเป็นต่างชาติใช้ passport, visa, work permit
  • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)

***เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อ และประทับตรา รับรองสำเนา ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือรับมอบอำนาจจากนายจ้าง*** 

2. เมื่อได้รับบัตรประจำตัวนายจ้างแล้วจึงค่อยเข้าไปคัดรายชื่อคนว่างงานได้ที่…

กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สอบถามข้อมูล: pr@doe.go.th

ศูนย์มิตรไมตรี: 1694

หรือสำนักงานจัดหางานใกล้เคียง หรือประจำจังหวัด 

3. การเข้าคัดชื่อคนว่างงาน ต้องพกบัตรตัวแทนนายจ้างไปนะคะ โดยผู้ที่มีชื่อในบัตรเท่านั้นถึงเข้าไปคัดได้ 

4. เจ้าหน้าที่จะยื่นแฟ้มหนาๆ ให้ 1 – 2 เล่ม ค่อยๆ มาเปิดดูที่ละคน สนใจผู้ว่างงานคนไหนก็ให้จดรายชื่อลงมา และเบอร์ติดต่อ

5. หรือผู้ประกอบการท่านใดสนใจ สามารถเข้าบริการหาคน หรือโพสตำแหน่งฟรีได้ที่ http://smartjob.doe.go.th/ (ต้องลงทะเบียนเข้าใช้บริการเช่นเดียวกัน) อันนี้ผู้เขียนยังไม่เคยลองใช้ ใครเคยใช้แล้วมาแบ่งปันกันได้นะคะ

หมายเหตุ 

  1. ข้อมูลผู้ว่างงานที่ขึ้นทะเบียนไว้จะถูกเก็บไว้ 3 เดือน 
  2. ผู้ว่างงานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานงานบริการ เช่น พนักงานเสิร์ฟ พนักงานซักอบรีด พนักงานซักอบรีด พนักงานช่างซ่อมบำรุง พนักงานแม่บ้าน เป็นต้น
  3. สามารถคัดรายชื่อผู้ว่างงานคนพิการได้ที่นี่

การหาคนต้องดูพฤติกรรมขอคนที่เราหาค่ะ ถ้าต้องการหา Creative, Graphic ลองเลือกช่องทาง Facebook หรือ LinkedIn แต่ถ้าหากลุ่มคนทำงานร้านอาหาร แม่บ้าน หรือคนขับรถ คนพิการ ก็ลองเลือกใช้บริการกรมจัดหางานได้ เรียกว่าสรรหาว่างจ้างต้องรอบรู้ ว่าแหล่งไหน เหมาะกับการหาตำแหน่งอะไร ใช้ให้ถูกก็หาคนได้ตามต้องการค่ะ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *