ค้นหาตำแหน่ง HR หน้าใหม่

อยากเปลี่ยนสายงาน, พร้อมเรียนรู้งาน HR, ไม่รีไควร์ประสบการณ์

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ที่ HR ควรรู้

ต้องจัดทำขึ้นเมื่อใด ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 ระบุให้นายจ้างที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป  จัดให้มีข้อบังคับการทำงาน มีจุดประสงค์จัดทำเพื่ออะไร เพื่อเป็นการกำหนดนโยบาย สิทธิ หน้าที่ แนวปฏิบัติ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  มีหลักเกณฑ์อย่างไร ต้องเป็นภาษาไทย ต้องประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานภายใน 15

Read More

สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน

HR มือใหม่ทราบมั้ยคะว่า สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนมีอะไรบ้างและเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน HR ต้องปฎิบัติอย่างไร วันนี้ผู้เขียนสรุปมาเพื่อให้ HR มีความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง… กองทุนเงินทดแทน คุ้มครองเมื่อใด และกรณีใดบ้าง คุ้มครองลูกจ้างทันทีนับตั้งแต่วันเข้าทำงานให้นายจ้าง คุ้มกรณีลูกจ้างประสบอันตราย, เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายจากการทำงานให้นายจ้าง สิทธิประโยชน์เงินทดแทนที่ลูกจ้างได้รับมีอะไรบ้าง  ค่ารักษาพยาบาล  ได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000

Read More

การนำส่งเงินสมทบ

อีกหน้าที่หนึ่งของนายจ้างที่มีต่อประกันสังคม  คือการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนซึ่งประกอบไปด้วย 2 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน ซึ่งแต่ละกองทุนมีความแตกต่างกันดังนี้ กองทุนประกันสังคม คือกองทุนที่ดูแลลูกจ้างหรือผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ที่ไม่เกิดจากการทำงานให้นายจ้าง  นอกจากนี้ยังคุ้มครองถึงกรณี คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงานอีกด้วย โดยเงินสมทบกองทุนนี้จะมาจากลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล

Read More

สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม

HR มือใหม่ทราบหรือไม่คะว่า เงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่เราถูกหักไปทุกเดือนนั้น เราจ่ายไปเพื่ออะไร และได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง… กองทุนประกันสังคม สร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตให้กับผู้ประกันตน ให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิที่ประกันสังคมกำหนด โดยผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตรา 5% ของค่าจ้าง  แต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ประกันตนจะส่งเงินสมทบแต่เพียงฝ่ายเดียว นายจ้าง และรัฐบาล ก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนให้กับลูกจ้างหรือผู้ประกันตนด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากตารางด้านล่างนี้ ประกันสังคมคุ้มครอง 7 กรณีดังนี้ 1.กรณีเจ็บป่วย

Read More

ประกันสังคมสำหรับ HR มือใหม่

ประกันสังคม เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ HR มือใหม่ ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญพอๆ กับ  กฎหมายแรงแรงงานเลยนะคะ    เนื่องจากหน้าที่ของนายจ้างที่กำหนดโดยสำนักงานประกันสังคม  หลายๆ อย่างจะมีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดไว้ให้ปฏิบัติดังนั้นหาก HR มือใหม่อย่างเราพลาดหรือหลงลืม อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้  เรามาดูกันค่ะ ว่า HR มือใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง 1. ยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง

Read More

งานจัดอบรม กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน EP.2

หากจัดไม่ครบตามสัดส่วน จะต้องทำอย่างไร  นายจ้าง หรือผู้ประกอบการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ และให้ผู้ประกอบกิจการในข่ายบังคับยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สท.2) ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปทุกปี การคำนวณเงินสมทบ อัตราเงินสมทบ = ร้อยละ 1 ของฐานค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบ ฐานค่าจ้าง    = อัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุดเป็นอัตราเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง แรงงานที่ผู้ประกอบกิจการจ่ายในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการส่งเงินสมทบ

Read More

ฝ่ายฝึกอบรม กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน EP.1

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ฝ่ายฝึกอบรม (Training & Development) จะเรียกสั้นๆ ว่า กรมพัฒฯ มีหน้าที่อะไร (ฉบับย่อ) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และการส่งเสริม เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ (ฉบับเต็ม) อ่านได้ที่ http://www.dsd.go.th/DSD/Home/Mission

Read More

หาคน ที่กรมจัดหางาน

กรมการจัดหางาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน ศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานกฎหมายว่าด้วย การทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลแรงงาน 3. พัฒนาระบบ รูปแบบ

Read More

ตรวจประวัติอาชญากรรมอย่างไร ไปไม่ให้เสียเวลา

ฝ่ายบุคคล กับ ขั้นตอนขอตรวจประวัติอาชญากรรม ไม่น้ำเยอะเอาแต่เนื้อ ทำยังไง เอกสารประกอบพร้อมตัวอย่าง ไปดูกัน 1. หนังสือขอตรวจสอบประวัติอาชญากร ต้องพิมพ์เองเนื้อหาดังตัวอย่าง http://criminal.police.go.th/documents/เอกชน-ตรวจชื่อ.pdf ด้วยหัวกระดาษบริษัท ผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราบริษัท 2. เตรียมเอกสาร ดาวน์โหลดจากคู่มือ http://www.criminal.police.go.th/documents/manual-02.pdf หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติบุคคล (หน้า

Read More

หน่วยงานราชการที่ HR ติดต่อ

การทำงาน HR หลีกเลี่ยงไม่ได้กับกฎระเบียนข้อบังคับต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก เช่น กฎระเบียนบริษัท กฎหมายแรงงาน การทำสัญญาว่างจ้าง การตรวจสอบประวัติพนักงาน รวมไปถึงการดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร  ซึ่งต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนมากมาย ในบทความนี้ขอกล่าวถึงหน่วยราชการที่ HR ต้องติดต่อด้วยหลักๆ ประมาณนี้ค่ะ  ส่วนรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงาน

Read More