ค้นหาตำแหน่ง HR หน้าใหม่

อยากเปลี่ยนสายงาน, พร้อมเรียนรู้งาน HR, ไม่รีไควร์ประสบการณ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจ้างคนต่างด้าว ที่ HR มือใหม่ควรรู้

ความรู้เบื้องต้นสำหรับ HR มือใหม่ เมื่อบริษัทจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง “คนต่างด้าว” หมายถึง  บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย “ทำงาน” หมายถึง  การทำงานโดยใช้กำลังกายหรือความรู้ โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง “ใบอนุญาต” หมายถึง  ใบอนุญาตทำงาน “ผู้รับใบอนุญาต” หมายถึง  คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาต “ลูกจ้าง” หมายถึง

Read More

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ที่ HR ควรรู้

ต้องจัดทำขึ้นเมื่อใด ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 ระบุให้นายจ้างที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป  จัดให้มีข้อบังคับการทำงาน มีจุดประสงค์จัดทำเพื่ออะไร เพื่อเป็นการกำหนดนโยบาย สิทธิ หน้าที่ แนวปฏิบัติ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  มีหลักเกณฑ์อย่างไร ต้องเป็นภาษาไทย ต้องประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานภายใน 15

Read More

สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน

HR มือใหม่ทราบมั้ยคะว่า สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนมีอะไรบ้างและเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน HR ต้องปฎิบัติอย่างไร วันนี้ผู้เขียนสรุปมาเพื่อให้ HR มีความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง… กองทุนเงินทดแทน คุ้มครองเมื่อใด และกรณีใดบ้าง คุ้มครองลูกจ้างทันทีนับตั้งแต่วันเข้าทำงานให้นายจ้าง คุ้มกรณีลูกจ้างประสบอันตราย, เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายจากการทำงานให้นายจ้าง สิทธิประโยชน์เงินทดแทนที่ลูกจ้างได้รับมีอะไรบ้าง  ค่ารักษาพยาบาล  ได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000

Read More

การนำส่งเงินสมทบ

อีกหน้าที่หนึ่งของนายจ้างที่มีต่อประกันสังคม  คือการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนซึ่งประกอบไปด้วย 2 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน ซึ่งแต่ละกองทุนมีความแตกต่างกันดังนี้ กองทุนประกันสังคม คือกองทุนที่ดูแลลูกจ้างหรือผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ที่ไม่เกิดจากการทำงานให้นายจ้าง  นอกจากนี้ยังคุ้มครองถึงกรณี คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงานอีกด้วย โดยเงินสมทบกองทุนนี้จะมาจากลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล

Read More

สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม

HR มือใหม่ทราบหรือไม่คะว่า เงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่เราถูกหักไปทุกเดือนนั้น เราจ่ายไปเพื่ออะไร และได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง… กองทุนประกันสังคม สร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตให้กับผู้ประกันตน ให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิที่ประกันสังคมกำหนด โดยผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตรา 5% ของค่าจ้าง  แต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ประกันตนจะส่งเงินสมทบแต่เพียงฝ่ายเดียว นายจ้าง และรัฐบาล ก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนให้กับลูกจ้างหรือผู้ประกันตนด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากตารางด้านล่างนี้ ประกันสังคมคุ้มครอง 7 กรณีดังนี้ 1.กรณีเจ็บป่วย

Read More

ประกันสังคมสำหรับ HR มือใหม่

ประกันสังคม เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ HR มือใหม่ ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญพอๆ กับ  กฎหมายแรงแรงงานเลยนะคะ    เนื่องจากหน้าที่ของนายจ้างที่กำหนดโดยสำนักงานประกันสังคม  หลายๆ อย่างจะมีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดไว้ให้ปฏิบัติดังนั้นหาก HR มือใหม่อย่างเราพลาดหรือหลงลืม อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้  เรามาดูกันค่ะ ว่า HR มือใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง 1. ยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง

Read More

งานจัดอบรม กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน EP.2

หากจัดไม่ครบตามสัดส่วน จะต้องทำอย่างไร  นายจ้าง หรือผู้ประกอบการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ และให้ผู้ประกอบกิจการในข่ายบังคับยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สท.2) ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปทุกปี การคำนวณเงินสมทบ อัตราเงินสมทบ = ร้อยละ 1 ของฐานค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบ ฐานค่าจ้าง    = อัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุดเป็นอัตราเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง แรงงานที่ผู้ประกอบกิจการจ่ายในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการส่งเงินสมทบ

Read More

ฝ่ายฝึกอบรม กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน EP.1

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ฝ่ายฝึกอบรม (Training & Development) จะเรียกสั้นๆ ว่า กรมพัฒฯ มีหน้าที่อะไร (ฉบับย่อ) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และการส่งเสริม เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ (ฉบับเต็ม) อ่านได้ที่ http://www.dsd.go.th/DSD/Home/Mission

Read More

หาคน ที่กรมจัดหางาน

กรมการจัดหางาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน ศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานกฎหมายว่าด้วย การทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลแรงงาน 3. พัฒนาระบบ รูปแบบ

Read More

ตรวจประวัติอาชญากรรมอย่างไร ไปไม่ให้เสียเวลา

ฝ่ายบุคคล กับ ขั้นตอนขอตรวจประวัติอาชญากรรม ไม่น้ำเยอะเอาแต่เนื้อ ทำยังไง เอกสารประกอบพร้อมตัวอย่าง ไปดูกัน 1. หนังสือขอตรวจสอบประวัติอาชญากร ต้องพิมพ์เองเนื้อหาดังตัวอย่าง http://criminal.police.go.th/documents/เอกชน-ตรวจชื่อ.pdf ด้วยหัวกระดาษบริษัท ผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราบริษัท 2. เตรียมเอกสาร ดาวน์โหลดจากคู่มือ http://www.criminal.police.go.th/documents/manual-02.pdf หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติบุคคล (หน้า

Read More