งานจัดอบรม กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน EP.2

หากจัดไม่ครบตามสัดส่วน จะต้องทำอย่างไร 

นายจ้าง หรือผู้ประกอบการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ และให้ผู้ประกอบกิจการในข่ายบังคับยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สท.2) ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปทุกปี

การคำนวณเงินสมทบ

อัตราเงินสมทบ = ร้อยละ 1 ของฐานค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบ

ฐานค่าจ้าง    = อัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุดเป็นอัตราเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง แรงงานที่ผู้ประกอบกิจการจ่ายในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการส่งเงินสมทบ x 30

อ้างอิง: ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ต่ำสุด = 308 บาท

การคำนวณเงินเพิ่ม

ผู้ประกอบกิจการรายใดไม่จ่ายเงินสมทบภายในกำหนด หรือจ่ายไม่ครบตามสัดส่วน

อัตราเงินเพิ่มต่อเดือน   = 1.5% ของเงินสมทบที่ยังไม่ได้นำส่งหรือเงินสมทบที่ยังส่งไม่ครบ

จำนวนเดือน    = ส่งเงินสมทบเกินกำหนดตั้งแต่ 15 วันขึ้นไปให้นับเป็น 1 เดือน (เศษ ของเดือน 15  วัน คิดเป็น 1 เดือนถ้าน้อยกว่า 15 ให้ตัดทิ้ง)

วิธีชำระเงิน

1. ชำระเป็นเงินสด

2. ชำระเป็นเช็ค

2.1 เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) และต้องไม่เป็นเช็คโอนสลักหลัง (ลงวันที่ก่อนวันชำระไม่เกิน 7 วัน)

2.2 เป็นเช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายชื่อบัญชี

– เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร บัญชีที่ 2 (ขีดคำว่า “หรือผู้ถือ” ออก)

– Metropolitan Bangkok Skill Development Fund Account 2

3. ชำระทางธนาคาร

3.1. บัญชีธนาคารกรุงไทย ฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชี เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกรุงเทพมหานคร บัญชีเลขที่ 2 เลขที่ 161-6-00933-0

3.2. ให้ถ่ายเอกสารสำเนาใบนำฝากธนาคาร Pay-in (ที่มีประทับตราธนาคาร) ส่งให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯ เพื่อเป็นหลักฐาน

ยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบ (แบบสท.2) ภายในเดือนมกราคม ถึง มีนาคมของปีถัดไป เอกสาร…ดังนี้

1. แบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สท.2

2. แบบรายงานการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปี (สท.2-2)

3. สำเนาหนังสือรับรองการฝึกองรมฝีมือแรงงานประจำปีนั้นๆ

4. สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ส่วนที่1) และใบเสร็จรับเงิน

***สำเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจนะคะ

หลักเกณฑ์การนับจำนวน

1.ห้ามนับซ้ำคน เช่น ในปีนั้นๆ 1 คนเรียนมากกว่าหนึ่งหลักสูตร ก็ให้นับ 1 คน 1 หลักสูตรเท่านั้น

2. นับลูกจ้างที่ได้รับการฝึก แต่ลาออกไปแล้วได้

3. นับรวมจำนวนผู้รับการฝึก ของทุกสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนรวมกันที่สำนักงานใหญ่

น่าจะครบถ้วนทุกกระบวนความนะคะ ผู้เขียนขอแนะนำ หากขั้นตอนใดเพื่อนๆ ไม่แน่ใจสามารถโทร.สอบถามเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก่อนโดยตรง

หรือต้องการแลกเปลี่ยนพูดคุยก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้ที่ Fackbook Page: Gethr.co แอดมินเพจยินดีตอบทุกคำถามค่ะ 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://slideplayer.in.th/slide/15226973/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *