Tag: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตรวจประวัติอาชญากรรมอย่างไร ไปไม่ให้เสียเวลา

ฝ่ายบุคคล กับ ขั้นตอนขอตรวจประวัติอาชญากรรม ไม่น้ำเยอะเอาแต่เนื้อ ทำยังไง เอกสารประกอบพร้อมตัวอย่าง ไปดูกัน 1. หนังสือขอตรวจสอบประวัติอาชญากร ต้องพิมพ์เองเนื้อหาดังตัวอย่าง http://criminal.police.go.th/documents/เอกชน-ตรวจชื่อ.pdf ด้วยหัวกระดาษบริษัท ผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราบริษัท 2. เตรียมเอกสาร ดาวน์โหลดจากคู่มือ http://www.criminal.police.go.th/documents/manual-02.pdf หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติบุคคล (หน้า 25) ดาวน์โหลดมาเขียนได้ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน (พนักงานผู้ถูกตรวจ+ลายเซ็น) หนังสือนำส่งขอตรวจสอบด้วยชื่อ-ชื่อสกุล หน้า 28 บัญชีรายชื่อบุคคลที่ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หน้า 29 ***สำหรับหน้า 28 – 29 ต้องพิมพ์เองทุกหน้า ไม่ปริ้นท์มากรอกด้วยลายมือ พิมพ์ด้วย Angsana New ขนาดอักษร16

Read More