Tag: คำนวณพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม

ฝ่ายฝึกอบรม กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน EP.1

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ฝ่ายฝึกอบรม (Training & Development) จะเรียกสั้นๆ ว่า กรมพัฒฯ มีหน้าที่อะไร (ฉบับย่อ) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และการส่งเสริม เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ (ฉบับเต็ม) อ่านได้ที่ http://www.dsd.go.th/DSD/Home/Mission ทำไมต้องติดต่อกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน – ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องยื่นขอรับรองหลักสูตรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เงื่อนไข – ต้องจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างเฉลี่ยในรอบปี คำนวณยังไงดูเลยจ้า หมายเหตุ จำนวนลูกจ้าง ณ สิ้นเดือนต้องตรงกับจำนวนที่ยื่นประกันสังคม ต้องขอจำนวนที่ payroll หรือไม่ก็สวัสดิการนะคะ สามารถนับรวมลูกจ้างซึ่งเป็นผู้รับการฝึกที่ได้ลาออกไปแล้วในระหว่างปีด้วย

Read More