Tag: การส่งเงินสมทบ

การนำส่งเงินสมทบ

อีกหน้าที่หนึ่งของนายจ้างที่มีต่อประกันสังคม  คือการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนซึ่งประกอบไปด้วย 2 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน ซึ่งแต่ละกองทุนมีความแตกต่างกันดังนี้ กองทุนประกันสังคม คือกองทุนที่ดูแลลูกจ้างหรือผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ที่ไม่เกิดจากการทำงานให้นายจ้าง  นอกจากนี้ยังคุ้มครองถึงกรณี คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงานอีกด้วย โดยเงินสมทบกองทุนนี้จะมาจากลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล ที่มีหน้าที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนที่มีการจ่ายค่าจ้าง อัตราการนำส่งเงินสมทบ กฏหมายกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบโดยหักจากเงินค่าจ้างของลูกจ้างในอัตราร้อยละ 5  และนายจ้างจะต้องสมทบในอัตราเท่ากันคือร้อยละ 5  และรัฐบาลร่วมจ่ายสมทบด้วยในอัตราร้อยละ 2.75 แล้วจึงนำส่งสำนักงานประกันสังคมพร้อมยื่นแบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) ในกรณีที่เดือนนั้นมีลูกจ้างป่วยไม่มีค่าจ้างให้ใส่ค่าจ้างเป็น 0 และเงินสมทบเป็น 0 วิธีการคำนวณ จะคำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างลูกจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650

Read More