Author: GetHR Admin

ทำความรู้จักสายงาน HR

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Human Resources หรือ HR มีหลายส่วนงานเหมือนอย่างเช่นสายงานอื่น แบ่งตามหน้าที่หลักในงานนั้นๆ โดยผู้เขียนขอสรุป ดังนี้ 1. ส่วนวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)  ชื่อตำแหน่ง ยกตัวอย่างเช่น Manpower Planning, HR Planning เป็นต้น มีหน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์หน้าที่งาน (Job Analysis) วางแผนการใช้กำลังคน เพื่อจัดทำโครงสร้างบริษัท (Organization Chart) มีกี่แผนก แต่ละแผนกต้องการพนักงานกี่คน  ควบคุมจำนวนพนักงานให้สอดคล้อง เหมาะสมกับการดำเนินงานภายในองค์กร 2. ส่วนสรรหาว่าจ้าง (Recruitment & Selection) ชื่อตำแหน่ง ยกตัวอย่างเช่น Recruitment,

Read More

5 ข้อที่ควรทำ ก่อนการเปลี่ยนสายงาน

1. สำรวจ ค้นหา และยืนยันกับตนเองก่อน ว่าอยากเปลี่ยนสายงาน หลายๆ คนโชคดีเรียนจบมาแล้วได้ทำงานในสายงานที่ตนเองชอบ แต่ก็มีหลายๆ คนที่ยังไม่พบวตนเอง ว่าชอบงานอะไร หรืออยากทำงานด้านไหน อย่างที่ผู้เขียนเคยเกริ่นตั้งแต่ “บทนำ” หาอยู่นานกว่าจะเจอ ลองเอากระดาษมาจดดูว่าต้องการอะไร เช่น ต้องการงานที่เป็นเวลาอยู่ในสำนักงาน หรือ ชอบออกไปพบป่ะคนเยอะ อย่างงาน Event เป็นต้น 2. หาข้อมูล ศึกษาเพิ่มเติมในสายงานใหม่ เมื่อได้กลุ่มงานที่เราสนใจแล้ว ควรหาข้อมูลเพื่อยืนยันว่ากลุ่มงานนั้นมีหน้าที่อะไร มีกี่ส่วนงาน เราอยากทำส่วนงานไหน เช่น งาน HR มี แรงงานสัมพันธ์ ส่วนงานอบรมพัฒนา ฯลฯ  3. สื่อสารกับคนในครอบครัว เพราะการเปลี่ยนอาชีพ หรือสายงานใหม่อาจจะส่งผลกระทบกับในครอบครัว

Read More

บทนำ

ประสบการณ์ เมื่อเริ่มต้นสายงานใหม่ เมื่อ 20 กว่าปีก่อน (กรุณาอย่าถามอายุ ^^) จากที่ผู้เขียนจบด้านศิลปะ เคยเข้าฝึกงานกับกองถ่ายภาพยนตร์ และได้รู้ตัวเองในวันนั้นว่าสายงานนี้คงไม่ใช่ทาง แต่ก็ยังคง ไม่ทราบตัวเองว่าอยากทำงานอะไร จึงลองสมัครงานครูโรงเรียนเอกชน แรกๆ ก็สนุก นักเรียนน่ารัก แต่ยังไม่ใช่อยู่ดี ระหว่างทำอาชีพครู ผู้เขียนไปเรียนพิมพ์ดีด และภาษาอังกฤษ เพราะช่วงเวลานั้นหากเป็น 2 ทักษะนี้ก็จะสมัครงานได้ง่าย  จากนั้นได้รับงานใหม่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่อยู่หลายปี ได้ขึ้นถึงระดับหัวหน้างาน เมื่อเข้ามาสัมผัสงานส่วนสำนักงาน (Back office) และร่วมงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ทำให้ผู้เขียนเข้าใจระบบงาน และสนใจงานด้านนี้มากขึ้น ความตั้งใจที่จะไปต่อในอาชีพการงานจึงชัดเจนมากขึ้น  เมื่อต้องการเปลี่ยนสายงานมาทำ HR ผู้เขียนตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารงานบุคคล และสมัครงานใหม่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Read More